OPĆI UVJETI POSLOVANJA HAPPY TRAVEL

 

Uvodne napomene
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s turističkom agencijom Happy travel, obrt za turističke usluge, Osijek 31000, Ilirska 99, OIB 27580435784 (u daljnjem tekstu: Agencija) kao organizatorom putovanja sklapa ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Agenciju i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci Putnika potrebni su Agenciji u procesu realizacije ugovorenog paket-aranžmana te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih paket-aranžmanom. Pod uvjetom da je Putnik dao svoju privolu, Agencija može upotrebljavati osobne podatke Putnika u promotivne svrhe slanjem obavijesti o ponudama, akcijama i obavijesti. Putnik može u svakom trenutku povući privolu za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem zahtjeva Agenciji putem elektroničke pošte na info@happytravel.hr. Izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna je na mrežnoj stranici Agencije www.happytravel.hr. Sklapanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je pročitao navedena pravila te da ih prihvaća.

 

Prijave i sklapanje ugovora
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Agencija, ili u kojima se Agencija javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja može prijaviti telefonom, telefaksom, e-poštom i putem mrežne stranice Agencije www.happytravel.hr. Na temelju primljene prijave, Agencija će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane.  Agencija ima pravo uskratiti uslugu ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka. Prilikom prijave Putnik uplaćuje najmanje 30 % vrijednosti aranžmana (predujam), a preostalih 70 % iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja.

Putnik će uplatu predujma izvršiti na temelju pisanog prijedloga Ugovora koji će Agencija dostaviti Putniku u kojem će biti naveden i rok do kada predujam mora biti plaćen. Ugovor stupa na snagu s danom kada je Agencija zaprimila cjelokupni iznos predujma naveden u Ugovoru. Uplaćeni predujam uračunati će se u ukupnu cijenu paket-aranžmana. Ako Putnik ne izvrši uplatu predujma u roku navedenom u prijedlogu Ugovora, smatrati će se da je Putnik otkazao prijavu za rezervaciju, te da nije prihvatio prijedlog Ugovora, a navedeni prijedlog Ugovora sa protekom tog roka se smatra nevažećim.

Ostatak do ukupne cijene Putnik je dužan podmiriti Agenciji u roku navedenom u Ugovoru, a najkasnije 3 dana prije početka putovanja. Ako preostali iznos cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u roku navedenom u Ugovoru, smatrat će se da je Putnik otkazao Ugovor, te da je Ugovaratelj dužan platiti Agenciji ugovorenu naknadu za raskid Ugovora.

 

Predugovorne informacije – ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku i sl.
Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

Uz opće uvjete putovanja, informativnu ponudu paket-aranžmana za koju je Putnik zainteresiran, Putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za sklapanje Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja Agencija.  

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Agencija je u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

 

Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje” te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje” s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. Agencija će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su ugovora Agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu. Agencija ne odobrava povrat sredstava Putniku za bilo koju uslugu uključenu u ugovorenu cijenu paket-aranžmana koju Putnik nije iskoristio svojom voljom ili krivnjom.

 

Povećanje ugovorene cijene paket-aranžmana
Agencija ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije, visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana i deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

Agencija ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8%. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako Agencija o tome obavijesti Putnika pisanim putem najkasnije 20 dana prije početka putovanja, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

 

Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu
Prije početka paket-aranžmana Agencija ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Agencija prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Agencija prihvatiti predloženu izmjenu, ili
raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja.

Agencija zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i slično, te zbog promijene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju ili vremenske nepogode ako su predviđene aktivnosti na otvorenom/u prirodi (npr. vožnja brodom i sl.).

 

Kategorizacija i opis usluga smještaja
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u paket-aranžmanu opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje što znači da standardi smještaja nisu često usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pisanu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima. Ukoliko putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja niti je odgovorna za eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga.

Raspored u sobama/apartmanima određuje smještajni objekt u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 14:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga, a što je sve određeno od strane smještajnog objekta. Dolaske iza 19:00 sati obično je obavezno najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i Agencija nema utjecaja na istu.

 

Raskid Ugovora od strane Putnika
Nakon sklapanja Ugovora a prije početka paket-aranžmana, Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju isključivo na način pisane obavijesti Agenciji o raskidu Ugovora uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete, čija visina se određuje ovisno o datumu s kojim je Agencija zaprimila obavijest o raskidu, kako slijedi:

 

a) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje u Hrvatskoj, Agencija od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:

- više od 15 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn (13,27 eur)
- od 14 do 8 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 7 do 3 dana prije polaska: 70 % cijene aranžmana
- od 2 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 

b) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje, Agencija od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:

- više od 60 dana prije polaska: 20% cijene aranžmana, a najmanje 350 kn (46,45 eur)

 

- od 59 od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
- od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 21 do 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
- od 14 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska i za nevažeće putne isprave: 100 % cijene aranžmana

 

c) ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, Agencija od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:

- više od 60 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
- od 60 do 46 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 45 do 31 dan prije polaska: 60 % cijene aranžmana
- od 30 do 16 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
- od 15 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska i za nevažeće putne isprave: 100% cijene aranžmana

 

d) Transferi 120 - 91 dana prije polaska 10% cijene transfera 90 - 61 dana prije polaska 20% cijene transfera 60 - 45 dana prije polaska 30% cijene transfera 44 - 31 dana prije polaska 50% cijene transfera 30 - 21 dana prije polaska 70% cijene transfera 20 - 0 dana prije polaska 100% cijene transfera nakon polaska i “no show” 100% cijene transfera.

 

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Agencija će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom, telefaksom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka, npr. ako na destinaciji nije bilo snijega, a išao je na skijanje ili padala je kiša na odmoru.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene aranžmana.

 

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu.

 

Pravo Putnika na prijenos ugovora na drugog Putnika
Prije početka paket-aranžmana, Putnik može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 2 dana prije početka paket-aranžmana. Putnik i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno su odgovorni Agenciji za plaćanje iznosa cijene paket-aranžmana. Prijenos se obavlja bez naknade, osim kada naknade proizađu iz stvarnih troškova  prijenosa uzrokovanih kod trećih osoba, ako eventualno postoje.

 

Putno osiguranje
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, a za putovanja izvan Hrvatske smatra se da je Putniku ponuđeno putno osiguranje kao i da su Putniku stavljene na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti putno osiguranje, ono se može ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu je Agencija samo posrednik osiguravajućeg društva. Ukoliko Putnik Agenciji ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni od strane Agencije. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koja će Putniku biti dostavljena.

 

Raskid ugovora od strane Agencije
Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru ili programu putovanja koji je sastavni dio predugovorne informacije i ako obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:
- 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju 6 i više dana;
- 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju od 3 do uključivo 5 dana;
- 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.

Agencija može otkazati putovanje i zbog više sile, odnosno zbog neuobičajenih ili nepredvidljivih događaja, na koje organizator nema utjecaja niti ih je bio u mogućnosti izbjeći. Pod višom silom se ne podrazumijeva prebukiranje, ali zato uključuje državne uredbe, štrajkove, ratove ili krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl. Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka takve obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja, Agencija se obvezuje vratiti Putniku uplaćeni iznos. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je Putniku ponuđen, Agencija smatra novim ugovorom o putovanju, s tim da se Putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Ako Agencija nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Agencija može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pisani pristanak putnika, Agencija može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od Agencije za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja, u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju.

Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za Agencija da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na nastalu situaciju.

 

Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane, nepotpune, istekle i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Agenciji bila nanijeta dodatna šteta, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik. Agencija nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela koje za posljedicu imaju odbijanje dozvole ulaska u pojedinu zemlju.

 

Devizni, carinski propisi i zdravstveni propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i Agenciji snosi Putnik. Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 

Prtljaga
Uvjete i cijene prijevoza ručne i predane prtljage kao i ograničenja težine i veličine određuje prijevoznik. Agencija ne snosi odgovornost za izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena.

 

Prigovor za nepravilnosti i reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Agencija neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na adresu: info@happytravel.hr ili poštom na adresu Happy travel, Ilirska 99, 31000 Osijek. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Agencija nije odgovorna za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. Također Putnik će biti prije putovanja biti obavješten o svim cijenama fakultativnih izleta i ulaznica, ako iste nisu uključene u cijenu paket-aranžmana te ima slobodnu volju napraviti rezervaciju preko agencije, organizator a putovanja ili sam u svojoj organizaciji napraviti isto. Agencija nije dužna objašnjavati svoje troškove koje je imala pri rezervaciji ulaznica, izleta, lokalnog vodiča, slušalica, vremenu koje djelatnik agencije provede rezervirajući naveden objekte on line ili kontaktirajući lokalnog agenta za rezervacije objekata ili izleta. Sve najave za izlete ili bilo kakave druge posebnosti za putovanje od strane putnika, Agencija će zaprimati samo pismenim putem i isto tako pismenim putem potvrđivati. Svaki Putnik prigovor podnosi pojedinačno. Organizator ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji čas.  Za slobodno vrijeme Putnika tijekom programa, Putnik je slobodan koristiti to vrijeme za vlastite programe, te voditelj putovanja nije dužan provoditi vrijeme s putnicima. Prilikom individualnog posjeta muzeju, voditelj grupe ne vodi grupu unutar istog. Ulaznice u muzeje ne uključuju pratnju voditelja putovanja, osim ako drugačije nije naznačeno i plaćeno. Tijekom programa, moguća je izmjena reda obilaska lokaliteta i fakultativnih usluga kako bi usluge bile izvršene na najbolji mogući način i u cijelosti, a ovise o zainteresiranosti putnika. Ukoliko se putnici žele odvojiti od grupe kako bi vrijeme koristili za vlastite programe, slobodni su to učiniti uz prethodnu najavu voditelju putovanja. Ukoliko putnici kasne na grupni dogovor s grupom i voditeljem putovanja, a kako ostatak ne bi bio zakinut za ispunu programa, grupa ih nije obavezna čekati.

Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, gdje je lijepo odnosno prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa (putovanja brodom i sl.), odustajanje/odstupanje od ugovora zbog slabijeg odnosno neprikladnog vremena valjan je razlog za odustajanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat dio uplaćenog iznosa neiskorištenog dijela usluge ili na prijenos dijela neiskorištenog uplaćenog iznosa na drugi termin polaska. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.

 

Obveze Agencije
Agencija kao organizator putovanja je odgovorna za izvršenje paket-aranžmana kao cjeline odnosno izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu paket-aranžmana. Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Putniku pružiti sve ugovorene usluge i dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Ukoliko na destinaciji, unatoč pažljivom bookiranju od strane Agencije, ipak dođe do tzv. overbooking u hotelu / prijevozu / restoran, Agencija će nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. Agencija će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

Agencija je dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i informacije koje je prikupila od Putnika i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima i ako je potrebno za izvršenje Ugovora, nikome ne smije priopćiti te podatke i informacije.

 

Obveze Putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih Putnika na putovanju. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Agencijom. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, (ne sluša upute voditelja putovanja, koristi vulgarne riječi, kasni na polazak..) Agencije, osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Agencije nije dužna snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

 

Obavijesti prije putovanja

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim relevantnim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenta. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome.

Agencija prije putovanja ne šalje putnicima obavijesti redovnom poštom, osim ako u programu nije drugačije određeno. Putnici će primiti obavijesti prije putovanja na svoju adresu elektroničke pošte koju su naznačili prilikom prijave.
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Agencija će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.
Svakom putniku koji nije državljanin Hrvatske i nema hrvatske putne dokumente preporučujemo da se prije uplate aranžmana osobno informira o zemlji u koju putuje i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti putnika na izvor informacija, ali ni na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti sukladno propisima te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju ukoliko je potrebno.

 

Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane
Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, individualna rezervacija avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

 

Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora:
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Agencija nastupa kao posrednik, Agencija ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Agencija zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju kao i na informativnom obrascu. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Agencija ima ugovorenu Policu osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja. Broj police: br. 298021000034, CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, tel. 072 00 1884.

 

Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman: broj police: 11-7002906368, UNIQUA osiguranje d.d., Zagreb, tel. 01/6324-200.

 

Završne odredbe
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 31. listopada 2022. godine. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima  kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Agencije koji stupa na snagu danom objave.

Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Osijeku, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645

Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
 

Voditelj poslovanja
Lorena Flačer

Ilirska 99, HR-31000 Osijek

e-pošta: info@happytravel.hr

  Uvjeti - Sve